Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

       1. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», виконавчий комітет Каїрської сільської ради здійснює в селі функції місцевого самоврядування та в порядку і в межах, визначених законом, делеговані повноваження державної виконавчої влади.

       2. Виконавчий комітет сільської ради (надалі виконком) є системою органів виконавчої влади, які безпосередньо утворюються виконкомом або входять до його складу за принципом подвійного підпорядкування.

       3. Виконком підзвітний і підконтрольний сільській раді.

       4. Виконком у межах визначених повноважень забезпечує реалізацію Законів України, постанов Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, указів Президента України, інших актів законодавчої  і виконавчої влади, рішень обласної, районної, сільської рад, прийнятих у межах їх повноважень, а також економічний та соціальний розвиток села, здійснює інші функції державного управління територією  на основі демократичних принципів відкритості, гласності, прозорості.

        5. Виконком будує свою роботу на засадах законності, персональної відповідальності, з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів та ініціатив, взаємодії з органами  регіонального і місцевого самоврядування, відкритості та врахування думки населення.

        6. Виконком утворюється на строк повноважень сільської ради і зберігає повноваження до формування радою нового скликання виконавчого комітету.

        7. Виконком утворюється у складі: голови ради, секретаря виконкому та членів виконавчого комітету.

        8. Структура та чисельність апарату Каїрської сільської ради  затверджується  радою.

        9. Керівники підрозділів, управлінь, інших служб виконкому, що ним утворюються  і безпосередньо йому підпорядковуються, призначаються виконкомом за пропозицією голови Ради.

                    11. ПЛАНУВАННЯ  РОБОТИ   ВИКОНКОМУ

       1. Практична діяльність виконкому здійснюється на основі поточних і перспективних планів, програм економічного, соціального та культурного розвитку села, оперативних планів  роботи з урахуванням поточного моменту і ситуації, що складається на території ради та району.

         2.Планування роботи виконкому ведеться на рік, місяць.

         3. План роботи виконкому включає слідуючі розділи:

- засідання виконкому;

- організаційні заходи (наради, збори, засідання комісій);

- здійснення контролю за виконанням власних та рішень і актів вищестоящих органів виконавчої  та законодавчої влади.

         4.   Порядок формування плану роботи:

         4.1 Проект плану роботи на рік візується головою ради і затверджується на засіданні виконкому.

         4.2  Контроль за виконанням плану роботи здійснюється  секретарем виконкому.

         4.3  Один раз у квартал головою ради проводиться нарада працівників виконкому з підведенням підсумків роботи і постановкою чергових завдань.

              111. ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНКОМУ

        1. Засідання виконкому скликаються і проводяться головою ради, а в разі його відсутності – секретарем виконкому ради в міру необхідності, планові – один раз на місяць.

        2. На засіданнях виконкому розглядаються питання економічного соціального, культурного  та екологічного розвитку території, організації виконання актів законодавчої  та виконавчої влади, інші питання життєдіяльності села. На розгляд виконкому виносяться, як правило, один – два основних питання.

        3. За  підготовку матеріалів на засідання виконкому відповідає секретар виконкому відповідно до розподілу обов’язків

         4. Проект рішень виконкому і додатки до них повинні бути  кваліфіковано підготовлені, з коротким викладенням суті питання, визначенням конкретних заходів, строків та виконавців, осіб, які здійснюють контроль,  по обсягу, як правило, не більше трьох сторінок.

         5.  При необхідності до проекту рішення додаються довідкові  матеріали ( довідки, завдання, пропозиції, інформації) по обсягу, як правило, не більше п’яти сторінок, а також список адресатів, яким передбачається надіслати його, завізовані відповідними керівниками служб.

         6. Відповідність за якість підготовки документів, дотримання строків їх подання особисто покладається на  секретаря виконкому згідно з розподілом обов’язків.

         7.  В засіданнях виконкому, при необхідності, беруть участь керівники служб, розташованих на території сільської ради.

         8. Запрошення членів виконкому, а також осіб відповідно до списку що додається до матеріалів, їх реєстрацію, підготовку приміщення забезпечують секретар  та  друкарка сільської ради.

          9. Доповідачі та співдоповідачі на засіданнях виконкому визначаються головою ради.

          10.   Регламент  засідання за пропозицією головуючого встановлюється  виконкомом.

         11. Засідання виконкому протоколюється. Протокол оформляється протягом десяти днів після засідання.

         12.  Підписані рішення розмножуються в необхідній кількості для розсилки і надсилаються за призначенням не пізніше як на тертій день після складання відповідного протоколу.

          13. Рішення виконкому з питань життєдіяльності села, а також ті, які стосуються прав і обов’язків громадян та мають загальний характер, доводяться до відома населення шляхом їх оприлюднення на дошці об’яв сільської ради,  інформаційних  зібраннях та сходах громадян, через членів виконкому, депутатів сільської ради чи в засобах масової інформації.

              1У. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НАРАД, ЗАСІДАНЬ КОМІСІЙ

           1. Наради, засідання  комісій проводяться головою ради і секретарем виконкому, згідно з планом роботи, як правило, в першій половині дня.

           2. Коло запрошених визначається за погодженням з головою ради і секретарем виконкому.

           3. Виклик на наради здійснюється завчасно, шляхом повідомлення по телефону чи через розсилання письмових повідомлень чи особистого повідомлення але не пізніше як за один – два дні до їх проведення секретарем-друкаркою сільської ради.

           4.  Секретарем виконкому готується план проведення наради, засідання комісії і необхідні матеріали, ведеться і оформляється короткий протокол, контролюється виконання прийнятих рішень, даних доручень і доповідається  керівництву.

            5.  По матеріалах нарад і результатах розгляду окремих питань при необхідності готуються відповідні рішення виконкому.

               У. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ АКТІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ

                    ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ І ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ

              

            1. Роботу по реалізації законів України, указів Президента  України  постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших актів законодавчої та виконавчої влади  організовують особисто голова ради,  секретар виконкому згідно з розподілом обов’язків.

            2. Документи, що надійшли у виконком, готуються секретарем виконкому і  передаються на розгляд голові ради.

            3. Зміст постанов чи розпоряджень, які потрібно взяти до відома, доводиться до відповідних керівників листом або шляхом особистого ознайомлення.

            4. Інформації, що надсилаються у вищестоящі державні органи про виконання постанов і розпоряджень, підписуються головою ради, а при його відсутності – секретарем виконкому ради.

             5.Секретар виконкому, відповідальні працівники особисто контролюють як виконуються прийняті рішення, перевіряють стан справ на місцях, в межах своєї компетенції, сприяють їх реалізації, надають відповідну допомогу.

        В  разі виявлення фактів  халатного відношення до організації  виконання рішень вносяться пропозиції щодо притягнення винних до відповідальності.

         6. Виконані рішення знімаються з контролю головою ради,  секретарем виконкому.

                  У1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ

                     КОНТРОЛЮ  У  ВИКОНКОМІ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

        1. Виконання актів законодавчої влади і контроль організують особисто голова виконкому сільської ради.

        2. Всі  рішення виконкому в день їх прийняття реєструються  і  передаються на розгляд керівнику відділу, управління, іншої служби виконкому голові сільської ради, а в разі його відсутності -  секретареві виконкому ради.

        3. Відповідальним за контроль працівником рішення передається  виконавцю під підпис.

        4. На виконання рішень виконкому, в яких передбачено здійснення  заходів, що стосуються роботи, іншої організації, господарства чи села при потребі видаються розпорядження, приймаються рішення сільської ради не пізніше, як через десять днів після одержання.

        5. Якщо рішення виконкому потрібно взяти до відома, його зміст доводиться до відповідних керівників листом, або шляхом ознайомлення у виконкомі сільської ради під підпис.

        6. На кожне рішення виконкому, що підлягає контролю, на місцях відповідальними працівниками заповнюється контрольна справа із зазначенням  хто, коли і яке доручення повинен виконати, він стежить за виконанням і вимагає від безпосередніх виконавців інформації  та доповідає керівництву про стан виконання.

       7. В разі можливості одержання даних з органів статистики інформація із місць не  запитується.

       8. Інформація про виконання рішення виконкому  підписується керівником підприємства, установи, організації, відділу, управління, головою сільської ради, а в разі їх відсутності – секретарем виконкому ради і надсилається  виконкому в зазначені строки. В інформаціях коротко і конкретно викладається про здійсненні заходи, їх наслідки, наявні недоліки і яка робота планується на  майбутнє.

               У11. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

                                  РОЗГЛЯД ПИСЬМОВИХ ЗВЕРНЕНЬ

         1. Прийом громадян здійснюється головою ради, його заступником, секретарем виконкому в своїх кабінетах  згідно з графіком затвердженим головою ради.

        2. Контроль за виконанням вказівок, даних під час прийому, здійснюється головою виконкому.

        3.  Пропозиції, заяви, скарги громадян, які надходять у виконком, розглядаються у строки, передбачені діючим законодавством.

        4.  Розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян, які надходять до виконкому, здійснюється головою ради,  секретарем виконкому.

        5.  Прийом та реєстрація листів здійснюється секретарем виконкому.

        6. Організація виконання звернень громадян здійснюється секретарем виконкому.

        7. Секретар виконкому здійснює комплексне  вивчення письмових  звернень громадян, які надійшли у виконком, розглядає причин, які їх викликали, готує пропозиції щодо усунення виявлених порушень та недоліків, щомісячно і щоквартально оперативно інформує  керівництво виконкому про результати аналізу.

       8.  Письмові та усні звернення громадян розглядаються, як правило, не більше 30 днів після надходження. У тих випадках необхідна спеціальна перевірка, додаткові  матеріали, вжиття інших заходів, строк розгляду може бути продовжений керівником, який дав доручення. Готується проміжна інформація, де вказується термін вирішення питання.

                 На кожне звернення автору дається конкретна письмова або усна  відповідь.

                   У111. ДІЯЛЬНІСТЬ АПАРАТУ ВИКОНКОМУ

       1. Організує роботу апарату секретар виконкому з питань, віднесених до його відання, у відповідності з Законодавством .

       2. Працівники виконкому організовують роботу і несуть персональну відповідальність за виконання покладених завдань, забезпечують виконання планів роботи виконкому.

        Визначені ними функціональні  обов’язки  працівників  погоджуються з головою ради і секретарем виконкому згідно з розподілом обов’язків  працівників.

       3. Працівники апарату виконкому керуються правилами внутрішнього трудового розпорядку, функціональними обов’язками, відповідними інструкціями по роботі  з документами.

      4. Кожний працівник виконкому повинен підтримувати нормативний  морально -  психологічний клімат в установі:

- поважно ставиться до співробітників, членів громади;

- надавати необхідну допомогу у роботі;

- ставитись з належною повагою до відвідувачів;

- обговорення моральних та ділових якостей  працівника проводити виключно в його присутності.

     5.Єдиний початок роботи апарату виконкому – 8.00, закінчення роботи – 17.00. Перерва на обід – з 12.00 до 13.00. В разі можливої зміни графіку роботи виконкому приймається відповідне розпорядження голови виконкому ради.

      6. Перебування працівників виконкому у службових справах у робочий час за межами  адміністративній будівлі повинно заздалегідь узгоджуватись із головою виконкому.

        Працівники виконкому повинні повідомити про свою відсутність в  адміністративній  будівлі, голові виконкому, секретарю виконкому чи особі, які їх заміняють.

        7. Вирішення питання надання відгулів за відпрацюванні вихідні дні, відпусток без  збереження заробітної плати здійснюється головою ради.

        8. Табельний облік робочого часу співробітників ведеться працівниками  бухгалтерії сільської ради чи закріпленої особи зі знанням бухгалтерського обліку.

         9. Відрядження  відповідальних працівників апарату виконкому  попередньо планується і включається в оперативні плани. Звіти про відрядження затверджується керівником виконкому.

         10. У виконкомі ведеться цілодобове чергування  членами виконкому які є працівниками апарату сільської ради, в нічний час охоронцями приміщення сільської ради, крім того у вихідні та святкові дні за потреби, та за окремим графіком чергують працівники апарату ради, голова та секретар перебуваючи вдома приймають повідомлення  по телефону. Про такий графік чергування та контактні телефони повідомляється до Горностаївської районної ради та Горностаївської районної державної адміністрації. 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Останні новини

Релігійні організації включаються до Єдиного державного Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) з організаційно-правовою формою «825 - релігійна організація». Для релігійних організацій ознака неприбутковості: в старому Реєстрі -«(0013) - релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом»; в новому Реєстрі -«(0035) релігійні організації». Для перенесення релігійної...
Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до контролюючого органу податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п.179.3 ст.179 Податкового кодексу України, далі – ПКУ). Податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу,...
Фізична особа — платник податків може сформувати Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді виключно для отримання інформації про себе. Для формування вищезазначеного запиту доопрацьовано «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання...
Податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю) є орендар. Доходи від надання в оренду нерухомого майна оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок. Податковий агент, який нараховує оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати...

Створено форум...

12.12.2017 | Актуально
55555 Перегляди : 402
З метою спрощення збору інформації про настрої та думки людей з різних питань та їх конструктивне обговорення - на сайті Каїрської громади створено ФОРУМ, який є незалежним ресурсом. Він не є проектом якоїсь політсили або якогось чиновника. Ми сподіваюмось, що наше...
Шановні односельці! Хочу поділитися з Вами своїми думками, пересторогами та щодо процесів,у яких ми всі будемо задіяні як під час виборчого процесу, виборів голови та депутатів ,так і після них. Хочу подякувати усім, хто вірить в мене. Ви даєте мені можливості працювати. Ми з вами...
Газета територіальної громади Єднання зусиль громади для процвітання громади! Газета заснована 18 травня 2010 року _ № 42 (16 8 ) 30 вересня 2017 року Шановні освітяни! З Днем Учителя! Нехай яскрава Зірка Вашої геніальної особистості продовжує зігрівати...
Скоро в с.Каїри ЗАМОВЛЯЙТЕ ВЖЕ ЗАРАЗ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); надання оптимальних рішень для Приватних та Бізнес-клієнтів в будь-якій точці покриття; забезпечення їх виключно безлімітним доступом до мережі з гарантованими показниками швидкості. Для приватних осіб: Назва тарифу Швидкість Абонентська плата (за місяць*) Summer 100 /100...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...