Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО :

                                                                                          Рішенням  11 сесії сільської ради

                                                                                          від 06  листопада  2015 року № 

Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи          сільської           ради

                     

      

                                   1. Загальні положення

1.1 Формування, діяльність, компетенція і функції сільської ради як органу самоврядування, що представляє інтереси громадян села Каїри, визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад, народних депутатів», іншими законодавчими актами вищих державних органів, даним регламентом.

          1.2 Діяльність сільської ради основана на вирішенні питань на принципах колективного, вільного обговорення, а також законності, гласності, відкритості, прозорості, відповідальності, підзвітності перед радою, широкому залучені громадян до управління справами, постійному вивченні громадської думки.

         1.3 Депутату сільської ради  забезпечуються умови для повної і ефективної реалізації  його прав і обов’язків, визначених Конституцією України, Законами України « Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів», цим регламентом.

         1.4 Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення сільської ради, її органів, депутатів здійснює виконавчий апарат сільської ради.

         1.5 Процедурні питання, що не обговорені у даному регламенті, можуть вирішуватись радою по мірі виникнення ( виконання ) у відповідності з діючим законодавством.

         1.6   Діяльність сільської ради, її органів по наданню земельних ділянок та об’єктів комунальної власності в оренду  та фінансово – господарська діяльність від неї.

         1.7. Сільська рада є юридичною особою, має свою печатку і штамп.

            1.8. Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.

2. Формування структури сільської  ради

                  

           2.1 Сільська рада на сесії обирає керівних  осіб та затверджує  такі основні посади та органи:

           - секретаря ради;

           - структуру апарату сільської ради;

           - постійні комісії сільської ради, їх голів  та членів.

           2.2  Формування, діяльність, компетенція  і функції обраних керівних осіб та  основних органів сільської ради визначаються Конституцією України, Законом України  «Про місцеве самоврядування  в Україні», положення про постійні комісії, іншими законодавчими актами.

              

                                       Постійні     комісії

                   2.3  Постійні  комісії сільської ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів.

                   2.4 В сільській раді утворюються такі постійні  комісії:

           - мандатна, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності  і правопорядку, місцевого самоврядування та адміністративно – територіального устрою;

            - з питань планування, бюджету, фінансів, регіональної економіки та інвестиційної діяльності;

            - з питань освіти, охорони здоров’я, материнства та дитинства, культури і туризму, молоді та спорту, праці, соціального захисту населення, гласності та взаємодії із засобами масової інформації, політичними партіями, громадськими та ветеранськими   організаціями;

            - з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, соціального розвитку села та житлово – комунального господарства.

   

        2.5  Постійні комісії створюються для підготовки і попереднього розгляду питань на сесію сільської ради, що належить до її компетенції, здійсненням контролю за виконанням рішень ради, її дій.

        За дорученням голови  сільської ради та власної ініціативи комісії також розглядають питання щодо стану справ у відповідних галузях народного господарства.

         2.6 Робота постійних комісій сільської ради проводиться у відповідності з планами, що затверджуються сільською радою.

          2.7  Засідання постійної комісії сільської ради скликається  її головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал і є правомочним , якщо в ньому бере участь не менше як три депутати із п’яти, а при проведенні спільних засідань комісій не менше половини депутатів від загального складу комісії.

         2.8   Депутат сільської ради, член постійної комісії зобов’язаний бути присутнім на її засіданні. Якщо депутат не може прибути на засідання комісії, він зобов’язаний  повідомити про це голову комісії (письмово, усно, по телефону).

         2.9 Засідання комісій проводиться відповідно до графіка, що складається  секретарем ради.

                  Порядок денний засідання комісії розробляється її головою.

         2.10 Постійна комісія може проводити спільні засідання з іншими постійними комісіями сільської ради. В такому разі протоколи засідань підписуються головами комісій.

        2.11 В роботі постійних комісій беруть участь запрошені: заступник голови ради з питань діяльності виконавчих органів, секретар ради, керівники районних відомств, підприємств, установ, організацій сільської ради з правом дорадчого голосу.

         2.12  Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів, рішення ради може створити підготовчі комісії і робочі групи з числа членів комісії із залученням працівників громадськості, вчених, фахівців.

          2.13 Про роботу комісії її голова звітує перед радою, раз на рік голова комісії подає письмову інформацію про підсумки роботи голові ради або його заступнику.

         2.14  Робота постійних комісій сільської ради висвітлюється в засобах масової інформації.

                                         

3. Форми діяльності сільської ради

         3.1.  Основними організаційно – правовими формами роботи сільської ради є сесія, а також засідання постійних комісій.

Скликання сесії сільської  ради

       3.2. Сесії сільської ради скликаються  головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

       3.3. Сесія може бути скликана  також секретарем сільської ради у таких випадках:

                - відповідно до доручення голови сільської ради;

                - якщо сесія не скликається головою ради у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим регламентом;

                - якщо голова ради без поважних причин не скликає сесії у двотижневий строк за пропозицією не менш як двох третин депутатів від загального складу сільської ради.

        3.4.  У разі якщо голова ради або секретар у двотижневий строк  не скликають сесію на вимогу не менш як двох третин депутатів загального складу сільської ради, сесія може бути скликана депутатами сільської ради, які становлять не менш як дві третини складу ради або постійною комісією сільської ради.

      3.5. Розпорядження про скликання сесії сільської ради доводиться до відома депутатів сільської ради та населення села Каїри шляхом оприлюднення на дошці оголошень, або через місцеву газету не пізніше як за 10 днів до засідання сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії, а в разі скликання позачергової сесії не пізніше як за 2 дні до сесії..

       Повідомлення депутатам сільської ради та запрошеним здійснюються шляхом повідомлення  особисто, по телефону, скайпу, а також через розсилання поштових карток повідомлень з зазначенням  часу скликання і  місця проведення сесії, питань які передбачається внести на розгляд ради.

         3.6 Пропозиції по скликанню сесії сільської ради, у тому числі і позачергової, подаються голові ради у письмовому вигляді з зазначенням питань, для розгляду яких пропонується скликати сесію і обґрунтування  необхідності скликання сесії.

          3.7.  Сесія ради правомочна, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу сільської ради.

          3.8. Сесію сільською ради веде голова або секретар сільської ради. У випадку, якщо сесія  скликана депутатами сільської ради, які становлять не менш як дві третину складу ради, або постійною комісією, сесію веде за рішенням ради один з депутатів сільської ради.

         При обговоренні звіту голови ради або питання яке стосується його особисто,  засідання веде заступник голови або голова мандатної комісії  за дорученням ради.

         3.9. Депутат сільської ради зобов’язаний бути присутнім на сесії ради і брати активну участь в її роботі.

          В разі неможливості прибуття на сесію депутат зобов’язаний  повідомити про це голову ради або секретаря ради до початку роботи сесії (письмово, усно, по телефону чи скайпу).

          3.10. В роботі сесії сільської ради беруть участь запрошені. Список  запрошених складається робочою групою і погоджується з головою ради або його заступником.

           В засіданні сесії можуть брати участь члени виконавчого комітету.

          3.11. У разі необхідності сільська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

4. Підготовка сесії сільської ради

       4.1.  Підготовка сесії сільської ради проводиться у відповідності з планом  підготовки сесії, який затверджує  голова ради або його заступник.

             У випадку, коли сесія скликається депутатами або постійною комісією, за дорученням депутатів план підготовки сесії затверджує один з депутатів.

       4.2. Підготовка сесії здійснюється постійними комісіями, робочою групою, яка складається з числа депутатів сільської ради і затверджується радою, а у випадках позачергових сесій – розпорядженням голови з послідуючим затвердженням на сесії .

        4.3. Для підготовки питань постійні комісії або робоча група можуть утворювати підготовчі комісії з залученням представників громадськості, вчених і фахівців.

         4.4. За результатами вивчення питання комісія, яка здійснювала його  підготовку, подає робочій групі необхідні довідки, доповідні записки, заходи або пропозиції та проекти рішення сесії, який повинен вміщувати в собі:

             - глибокий аналіз обговорюваного питання, об’єктивну та принципову оцінку, чітко сформульовані мету та завдання строки виконання та конкретних виконавців;

             - список осіб, яких необхідно запросити на сесію для розгляду цього питання;

             -  протокол незгоди (якщо є особливі думки членів комісії або заперечення по суті з боку осіб, діяльність яких розглядається;

              -  список на розсилку рішення.

         4.5. Відповідальною особою за підготовку вищезазначених документів є особа, якій згідно з планом підготовки сесії, планом роботи ради, доручена підготовка питання.

          4.6. Всі документи здаються робочій групі ради не пізніше як за 10 днів до чергової сесії. У випадку позачергової сесії – за2 дні.

5. Порядок денний сесії сільської ради

         5.1 Порядок денний сесії сільської ради формує робоча група або постійна комісія, яким доручена підготовка сесії, на підставі:

                -  перспективного та календарного планів роботи сільської ради;

                -   пропозицій голови сільської ради

                -   пропозицій постійної комісії ;

                -    пропозицій окремих  депутатів;

                -    пропозицій загальних зборів громадян;

                 -   пропозицій виконавчого комітету

       5.2 Порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього затверджується на початку засідання сесії шляхом голосування простою більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

         5.3  Голосування проводиться як по кожній пропозиції про зміну порядку денного, так і по черговості розгляду питань.

           Рішення приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

         5.4. В порядок денний до його затвердження можуть бути включені за пропозицією голови ради, постійних комісій, депутатських груп, окремих депутатів, інші питання, у випадках, коли :

            - для приймання рішення з цих питань не треба додаткових інформаційних матеріалів;

            -   підтверджується наявність у депутатів всіх необхідних матеріалів;

            -   питання потребує негайного вирішення ( при цьому проект рішення готується спеціально обраною редакційною комісією у процесі роботи сесії і оголошується депутатам).

           5.5     В порядку денному кожної сесії передбачається час для депутатських запитів,  заяв, різного.

                                         6. Організація роботи сесії сільської ради

          6.1     Реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться під особистий підпис перед початком сесії, а також в ході  сесії, в міру  її необхідності.

         6.2  Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість присутніх і відсутніх на сесії депутатів, а також про запрошених на сесію.

        6.3   Регламент роботи сесії встановлюється радою. Рішення про затвердження регламенту приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії. Засідання, як правило, починається о 14.00 годині і закінчується  о 17.00 годині. Встановлюються, при необхідності,  перерви до 20 хвилин через 1,5 – 2 години роботи і годинна перерва на обід, якщо інше рішення не прийнято радою.  Позачергова перерва в засіданні сесії на час до 10 хвилин оголошується за вимогою голови ради, голів постійних  комісій.

       6.4    Час для доповідей надається в межах до 15 хвилин, співдоповідей – до 10 хвилин, виступаючих  в дебатах до 5 хвилин, для повторних виступів, заяв, запитань, пропозицій, довідок – до 3 хвилин. На кожній сесії відводиться не менше однієї години для виступів депутатів з різних питань, передбачених порядком денним.

        В окремих випадках, за погодженням з більшістю депутатів, присутніх на сесії, головуючий має право продовжити час конкретному виступаючому.

        6.5   Головуючий на засіданні :

                -  надає слово  для доповідей та виступів у послідовності, затвердженій порядком денним, та згідно з поданим секретарем ради списками депутатів  та запрошених, які виявили бажання виступити;

                -   організовує обговорення питань ;

                -  ставить на голосування проекти рішень, пропозиції, доповнення та зміни до них у порядку їх надходження ;

                -    оголошує результати голосування;

                -    забезпечує порядок в залі засідань ;

                -    слідкує за дотриманням регламенту роботи ;

                -   не допускає  будь – який тиск на депутатів при обговорені питань з метою можливості зміни  результатів голосування;

                 -   повинен уникати реплік, коментувати з приводу поданих пропозицій.

        6.6  З метою забезпечення нормальної роботи сесії (гласності, прозорості, об’єктивності, відповідності Законам України, даному регламенту ) на сесії утворюються робочі органи.

             Пропозиції по їх кількісному та персональному складу вноситься головуючим на засіданні від імені постійної комісії або робочої групи, яким доручена підготовка сесії. Вони вважаються обраними, якщо   за них проголосувала більшість депутатів, присутніх на сесії.

Підрахунок голосів

                Особа для підрахунку голосів обирається з числа депутатів присутніх на пленарному засіданні, для визначення і узагальнення результатів голосування на час сесії.

Секретар   сесії

       Секретар сесії  обирається з числа депутатів для ведення протоколу засідання розгляду та систематизації записів, пропозицій депутатів, а також листів, заяв, телеграм, інших звершень, виборців, що надходять на адресу сесії, інформування сесії з цих питань.

Встановлює черговість виступаючих у залежності від часу подачі записки депутатом на виступ.

        Дає  роз’яснення депутатам з питань роботи сесії.

        Розповсюджує на сесії будь-які матеріали, запити і т.і., які надходять від депутатів ради та запрошених.

        6.7 Проекти матеріалів сесії готуються і подаються на розгляд сесії українською мовою.

        6.8   Запрошені особи не мають права втручатись в роботу сесії, зобов’язані утримуватись від виявлення  схвалення чи не схвалення, дотримуватися порядку, виконувати розпорядження головуючого, займають в залі тільки місця, відведені для запрошених.

       Особи, які не є депутатами, у випадку порушення встановленого порядку, виводяться з залу засідань розпорядженням головуючого.

         6.9  Заяви про надання слова для виступу подаються депутатами на ім’я  головуючого на сесії через секретаря сесії.

      Головуючий може надати слово для виступу і при усному звернені депутата.

      На заявах, що надходять, секретарем проставляються час надходження і порядковий номер, після чого вони передаються головуючому на засіданні.

       Головуючий на сесії може надати слово для виступу в обговоренні питання, що розглядається радою, також особам, запрошеним на сесію і які записалися для виступу.

       При цьому депутати ради мають право на першочерговий виступ.

       Голова ради має право взяти слово для виступу в будь-який час з додержанням регламенту.

       Депутат ради може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів. Передача права на виступ на користь іншої особи не допускається.

       Слово по порядку ведення сесії, для довідок, відповіді на питання і роз’яснень може бути надано головуючим поза чергою.

      6.10 Виступаючий на сесії не повинен відхилятись від теми обговорення, не може використовувати в своїй мові некоректні вислови, закликати до незаконних і насильницьких дій.

        Головуючий  у цих випадках повинен попередити виступаючого.

        Після повторного попередження виступаючий позбавляється слова.

        Вказаним особам слово для повторного виступу по обговорюваному питанню не надається.

        6.11 При розгляді радою питань про програму соціально-економічного розвитку, бюджет ради та звіт про їх виконання в обов’язковому порядку заслуховуються співдоповідачі і проводиться обговорення питань.

        6.12   З питань адміністративного, господарського і соціально – культурного розвитку, які розглядає рада, заслуховується співдоповідь відповідної постійної комісії (або декілька постійних комісій) ради, якщо постійна комісія не виступає з доповіддю по даному питанню.

            Голови постійних комісій звітують про свою роботу один раз на рік перед депутатами сільської ради на пленарному засіданні ради.

           По звітах голови ради, постійної комісії з пропозиціями по проекту рішення виступає відповідна комісія, спеціально створена радою.

         6.13  Обговорення питання, яке розглядає сесія, припиняється за рішення ради. При поставці питання  про припинення дебатів, головуючий формує альтернативні пропозиції і обговорюваного питання, інформує депутатів про кількість депутатів, які записалися і виступили, з’ясовує, хто наполягає на наданні слова.

           Після припинення дебатів доповідачі мають право виступити з заключним словом.

           При вирішенні питання про припинення дебатів депутати, які входять до складу депутатської  групи мають право на виступ.

           Якщо представники цієї групи по обговорюваному питанню не виступили, головуючий надає слово для виступу зазначеному депутату.

            Депутати ради можуть передати головуючому на сесії з питання, що розглядається, свої пропозиції і зауваження у письмовій формі, які подаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.

            Якщо депутат записався для виступу, але йому не було надано слово, то на його прохання текст даного виступу включається в стенограму сесії. Для цього на тексті слід зробити помітку « В стенограму».

          6.14  За рішенням  ради розгляд питання порядку денного сесії в разі необхідності може бути перенесено на засідання постійної комісії ради.

             Висновки, рекомендації і пропозиції, внесені постійною комісією подаються у раду.

         6.15  Для більш повного обліку  і відображення думок депутатів з питання, що розглядається на сесії, для вироблення остаточного тексту проекту рішення ради за пропозицією головуючого на сесії або депутатів при необхідності обирається редакційна комісія, яка доповідає про результати своєї роботи раді.

        6.16. Рада може доручити відповідній комісії або декільком постійним комісіям ради розробити, відреагувати і внести на її розгляд остаточний проект рішення ради з питання, що розглядається.

         6.17 Для своїх виступів, оголошень, заяв, питань депутати і запрошені мають право висловлюватись з місця.

                         7. Підготовка і розгляд проектів рішень сільської ради

   

           7.1 Проект рішення сільської ради, що виноситься на сесію подається разом з обґрунтуванням необхідності їх розробки, розгорнутою характеристикою мети, завдань і основних положень майбутнього рішення, а також соціально-економічних наслідків їх запровадження.

           При  необхідності фінансових  витрат для реалізації рішення, додається його економічне обґрунтування.

          7.2  Проекти рішення, пропонуються для розгляду сільською радою, подаються в робочу групу або в постійну комісію, яким доручено  готувати сесію, не пізніше як за 10 днів до сесії.

          У випадку позачергової сесії  -  за 2 дні

          7.3    Перший екземпляр проекту рішення візується виконавцем, секретарем ради.

          7.4    Голова ради призначає одну з постійних комісій головною по даному проекту і доручає їй підготовку доповіді або співдоповіді з цього питання.

          7.5  Виконавці проектів рішень беруть участь у всіх стадіях  їх обговорення в робочій групі, постійних комісіях, спеціально створених підготовчих комісіях.

         7.6    Альтернативні проекти рішень розглядаються в аналогічному порядку.  

        7.7  Голова ради  має право приймати  рішення про проведення широкого обговорення проекту рішення громадянами через сільську газету «Вісник села Каїри».

         7.8    Якщо при роботі над проектом не досягнуто згоди всіх учасників, то на розгляд сесії виносяться альтернативні проекти рішень або окремі питання розбіжностей по них.

         7.9   Зміст проекту рішення ради, його альтернативні варіанти доводяться до всіх депутатів сільської ради не пізніше  ніж за 2 дні до розгляду  на сесії ради, у випадку позачергової сесії – за 1 день, у надзвичайних випадках безпосередньо на пленарному засіданні.

           Поправки до проекту рішення вносяться в письмовій  формі.

          Робоча група або постійна комісія, яка відповідальна за підготовку рішення, розглядає, приймає або відхиляє його.

          7.10 Розгляд пропозицій, доповнень, уточнень до проекту рішення ради проводиться після схвалення внесеного проекту рішення постійною комісією або робочою групою, яка здійснює підготовку сесії.

Розгляд проектів програм соціально  -  економічного розвитку сільської ради та

сільського бюджету

          7.11  Проекти програм соціально - економічного розвитку сільської ради і сільського бюджету вносяться в письмовій формі виконавчим комітетом ради на адресу голови сільської ради не пізніше ніж 10 днів до розгляду їх на сесії ради.

          7.12  Робоча група, постійні комісії, не пізніше ніж за 10 днів до розгляду на сесії повідомляють голову ради про свої пропозиції та зауваження щодо проектів програми і бюджету.

          Матеріали про проектах програми і бюджету, відповідні висновки робочої групи, постійних комісій, вручаються депутатам не пізніше, ніж за 4 дні до розгляду на сесії ради.

          7.13  З питань прийняття програми соціально – економічного розвитку і сільського бюджету на сесії в обов’язковому  порядку виступає  із співдоповіддю голова або заступник постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та економічної реформи в народногосподарському комплексі.

         7.14   Програма соціально - економічного розвитку і сільський бюджет, інформації про їх виконання  приймаються і затверджуються більшістю голосів від загального складу ради, При необхідності зміни до сільського бюджету вносяться радою в міжсесійний період - розпорядженням голови ради з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

8. Види голосування і процедури прийняття рішень сільської ради

         8.1 Після обговорення питання рішення ради приймається більшістю депутатів присутніх на пленарному засіданні, крім випадків, передбачених цим регламентом.

         8.2  Рада приймає  рішення відкритим, поіменним або таємним голосуванням.

          Таємне голосування в обов’язковому порядку проводиться у випадках прийняття рішення про недовіру сільському голові. Також таємне голосування може бути проведене за рішенням сесії на вимогу не менше двох третин від числа обраних депутатів, постійної комісії, сільського голови.

         8.3 Процедура для прийняття  рішення ради включає в себе доповідь (повідомлення), питання і відповіді на них, дебати, заключний виступ доповідача, формулювання рішення та його альтернатив, які вносяться на голосування, зауваження по процедурі і формі голосування, голосування по кожній альтернативі.

     Якщо пропозиція головуючого на сесії або іншого депутата по цій процедурі не викликає заперечень, голосування може не проводитись.

         8.4  При проведені відкритого голосування підрахунок голосів доручається особі з підрахунку голосів обраної із числа присутніх на пленарному засіданні депутатів ради.

         8.5   Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, узагальнює чи уточнює формування, нагадує, якою більшістю голосів депутатів може бути прийняте рішення. Голосування проводиться шляхом підняття рук чи посвідчень для голосування.

         8.6     Для проведення таємного голосування і визначення результатів сесія обирає відкритим голосуванням лічильну комісію.

        Член лічильної  комісії, чия кандидатура обговорюється, не бере участі в підрахунку голосів по даному питанню.

         Лічильна комісія із свого складу обирає голову . секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії. Час і місце голосування, порядок його проведення, форма бюлетенів встановлюється  лічильної комісією.

         Бюлетені для таємного голосування видають члени лічильної комісії у відповідності зі списками депутатів за пред’явленням посвідчення. Результати таємного голосування оформляються протоколами лічильної комісії, які підлягають затвердженню на сесії відкритим голосуванням.

         8.7  Поіменне голосування проводиться за рішенням сесії на вимогу не менш 2 третин від числа обраних депутатів, постійної комісії, сільського голови. Проводить поіменне голосування головуючий на сесії шляхом опитування кожного депутата. Для цього складається список депутатів, в якому вказується прізвище, ім’я, по батькові депутатів. Проти кожного прізвища визначається місце відмітки результатів голосування.

         8.8   Після підрахунку голосів головуючий оголошує результати голосування.

         8.9    В усіх випадках голосування депутат особисто зобов’язаний здійснити своє право на голосування.

         8.10   Повторне голосування проводиться за рішенням сесії.

         8.11    Кожна поправка, доповнення, зміни, пропозиція обговорюються і вносяться на голосування окремо, якщо на цьому наполягає депутат.

          8.12   Після оголошення про голосування, слово для обговорення не надається, за винятком пропозицій про порядок проведення даного голосування.

9. Матеріально – технічне і інформаційне забезпечення сесії

 

          9.1 Матеріально – технічне і інформаційне забезпечення сесії організовує апарат сільської ради.

          9.2  Повинні бути забезпечені :

          - безперебійна робота секретар – друкарки та секретаря ради ;

          - місце для секретаря та особи з підрахунку голосів чи лічильної групи.

10. Прийняття і зміст регламенту. Відповідальність за його порушення

           10.1  Даний регламент приймається, доповнюється і змінюється на сесії сільської ради більшістю депутатів від загального складу ради.

            10.2   Будь – яка зміна регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.

            10.3   Зауваження по порушенню регламенту береться до відома головуючим на засіданні невідкладно.

            Всі порушення регламенту оголошуються на сесії з оголошенням  осіб, які допустили ці порушення.

            10.4    Неодноразово порушення регламенту депутатом є підставою позбавлення його права на виступ по  розгляду з того чи іншого питання. Це рішення може прийняти головуючий або рада.

11. Матеріальне забезпечення діяльності сільської  ради.

           11.1    Майновий комплекс, необхідний для забезпечення діяльності сільської ради, визначається радою із складу спільної власності за поданням голови ради.

           11.2    Фінансове забезпечення діяльності сільської ради забезпечується за рахунок сільського бюджету.

            11.3    Розпорядником відповідної частини бюджету є голова ради.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Останні новини

Релігійні організації включаються до Єдиного державного Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) з організаційно-правовою формою «825 - релігійна організація». Для релігійних організацій ознака неприбутковості: в старому Реєстрі -«(0013) - релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом»; в новому Реєстрі -«(0035) релігійні організації». Для перенесення релігійної...
Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до контролюючого органу податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п.179.3 ст.179 Податкового кодексу України, далі – ПКУ). Податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу,...
Фізична особа — платник податків може сформувати Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді виключно для отримання інформації про себе. Для формування вищезазначеного запиту доопрацьовано «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання...
Податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю) є орендар. Доходи від надання в оренду нерухомого майна оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок. Податковий агент, який нараховує оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати...

Створено форум...

12.12.2017 | Актуально
55555 Перегляди : 402
З метою спрощення збору інформації про настрої та думки людей з різних питань та їх конструктивне обговорення - на сайті Каїрської громади створено ФОРУМ, який є незалежним ресурсом. Він не є проектом якоїсь політсили або якогось чиновника. Ми сподіваюмось, що наше...
Шановні односельці! Хочу поділитися з Вами своїми думками, пересторогами та щодо процесів,у яких ми всі будемо задіяні як під час виборчого процесу, виборів голови та депутатів ,так і після них. Хочу подякувати усім, хто вірить в мене. Ви даєте мені можливості працювати. Ми з вами...
Газета територіальної громади Єднання зусиль громади для процвітання громади! Газета заснована 18 травня 2010 року _ № 42 (16 8 ) 30 вересня 2017 року Шановні освітяни! З Днем Учителя! Нехай яскрава Зірка Вашої геніальної особистості продовжує зігрівати...
Скоро в с.Каїри ЗАМОВЛЯЙТЕ ВЖЕ ЗАРАЗ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); надання оптимальних рішень для Приватних та Бізнес-клієнтів в будь-якій точці покриття; забезпечення їх виключно безлімітним доступом до мережі з гарантованими показниками швидкості. Для приватних осіб: Назва тарифу Швидкість Абонентська плата (за місяць*) Summer 100 /100...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...