Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

КАЇРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Горностаївського району

Херсонської області

Друга сесія  сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 06.11.15                                              №  07

с. Каїри

Про утворення постійних

комісій сільської ради У11

скликання та затвердження

положення про них

         У відповідності зі ст. 26 п.2 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Утворити чотири постійні комісії сільської ради, таких як:

         - мандатна, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності  і правопорядку, місцевого самоврядування та адміністративно – територіального устрою;

         - з питань планування, бюджету, фінансів, регіональної економіки та інвестиційної діяльності;

         - з питань освіти, охорони здоров’я, материнства та дитинства, культури і туризму, молоді та спорту, праці, соціального захисту населення, гласності та взаємодії із засобами масової інформації, політичними партіями, громадськими та ветеранськими   організаціями;

         - з  питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, соціального розвитку села та житлово – комунального господарства.

 1. Затвердити положення про постійні комісії сільської ради У11

 скликання.

              3. Контроль за дотриманням виконання  положення покласти на голів      постійних комісій сільської ради.

Сільський голова                                              А.І.Тарасенко

                                                                           

 

 

 

 

Додаток до

                                                                            рішення ІІ  сесії  сільської

                                                                            ради   VІ1 скликання

                                                                            від 06.11.2015 № 07

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії сільської  ради

 1. Загальні положення

         1.1. Постійні комісії сільської ради (далі – постійні комісії)  є органами Каїрської сільської  ради, що обираються радою з числа її депутатів на строк повноважень ради для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень сільської ради.

         1.2. Повноваження постійних комісій сільської ради визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим положенням.

         1.3. В сільській  раді утворюються такі постійні комісії:

-              Мандатна,  з  питань  регламенту,  депутатської  діяльності  та  етики,  законності  і  правопорядку,  місцевого  самоврядування  та  адміністративно-територіального  устрою;

-              З питань планування, бюджету, фінансів, регіональної економіки та інвестиційної діяльності;

-              З питань освіти, охорони здоров’я, материнства та дитинства, культури і туризму, молоді  та спорту, праці, соціального захисту населення, гласності та взаємодії із засобами масової інформації, політичними партіями, громадськими та ветеранськими організаціями;

-              З питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, соціального розвитку села та житлово-комунального господарства.

 1. 1.Постійні комісії створюються для попереднього розгляду і підготовки

питань на сесію сільської ради, що належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

За дорученням керівництва сільської ради та власної ініціативи комісії також розглядають питання щодо стану справ у відповідних галузях народного господарства.

 1. Робота постійних комісій сільської ради проводиться у відповідності з

планами, що затверджуються селищною радою.

 1. Засідання постійної комісії сільської ради скликається її головою в міру

необхідності, але не менш одного разу на квартал  і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.

 1. Депутат сільської ради, член комісії зобов’язаний бути присутнім на її

засіданні.

Якщо депутат не може прибути на засідання комісії, він зобов’язаний  повідомити про це голову комісії /письмово, усно, по телефону/.

 1. 5.Засідання комісії проводяться відповідно до графіка, який складається

виконавчим апаратом сільської ради.

Порядок денний засідання комісії розробляється її головою.

 1. 6.Постійна комісія може проводити спільні засідання з іншими

постійними комісіями сільської ради.

          В такому разі протоколи засідань підписуються сільським  головою, головами комісій,   або уповноваженими особами.

 1. В роботі постійних комісій беруть участь запрошені: заступник 

сільського  голови,  представники  районної  державної  адміністрації,  працівники  апарату,  керівники  підприємств та організацій села з правом дорадчого голосу.

 1. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради

може створювати підготовчі комісії і робочі групи з числа членів комісії із залученням представників громадськості, вчених, фахівців.

 1. Про роботу комісії її голова звітує перед радою.  Двічі на рік голова

комісії  подає  письмову інформацію про підсумки роботи голові ради.

 1. Робота постійних комісій сільської ради висвітлюється в засобах масової

інформації.

      

 1. Функціональна спрямованість постійних  комісій сільської ради
  1. Постійна комісія мандатна з питань регламенту, депутатської діяльності

та етики, законності та правопорядку, місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою:

 • Готує та розглядає пропозиції щодо внесення змін до Регламенту

роботи  сільської ради та інших нормативно-правових актів і документів, що стосуються організації роботи сільської ради.

 • Попередньо розглядає висновки щодо проектів соціальних програм

або окремих їх розділів, які стосуються питань законності і правопорядку.

 • Готує висновки з питання  щодо   відкликання   депутата  партійною

організацією чи блоком у зв’язку  з  достроковим  припиненням  повноважень депутата.

 • Готує рекомендації з питань депутатської діяльності, додержання норм

депутатської етики, роботи депутата у раді, виконання депутатами рішень ради та її органів.

 • Здійснює контроль за виконанням рішень ради з питань, що належать

до відання  комісії.

 • Розглядає проекти програм та заходів, які спрямовані на поліпшення

криміногенної ситуації в селі.

 • Аналізує стан та сприяє своєчасному виділенню коштів з сільського

бюджету правоохоронним органам на виконання програм.

 • Готує та розглядає пропозиції щодо вирішення питань

адміністративно-територіального устрою села.

 1. 1.Постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів, регіональної

економіки та інвестиційної діяльності :

 • Розглядає  проекти планів та програм економічного і соціального

розвитку села, сільського бюджету.

 • Розглядає проекти соціальних програм щодо розвитку  села.
 • Попередньо розглядає питання розподілу переданих з державного

бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій.

 • Розглядає  питання  та  вносить   пропозиції   про   використання

резервного фонду сільського бюджету та коштів позабюджетних фондів сільської ради.

 • Розглядає       квартальні    та   річні   звіти     про     хід      виконання 

 програми   соціально – економічного розвитку села та сільського бюджету, готує висновки, вносить ці питання на розгляд сесії сільської  ради, виступає на них з доповідями та співдоповідями з цих питань.

 • Проводить роботу по виявленню внутрішньогосподарських резервів і

додаткових доходів бюджету .

 • Бере участь у проведенні експертизи цільових  програм, контролює хід

їх виконання, попередньо розглядає звіт про їх виконання.

 • Розглядає звернення, пропозиції, підприємств і громадян, в частині  їх

фінансування  із сільського  бюджету.

 • Вивчає за дорученням сільського  голови діяльність відділів, управлінь

та інших органів виконавчої влади, подає рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках  на розгляд ради .

 • Забезпечує контроль за надходженням, розподілом і використанням

коштів сільського бюджету .

 • Визначення пріоритетних напрямів діяльності, спрямованих на

динамічне зростання регіональної економіки, досягнення соціальних стандартів.

 • Залучення інвестицій.
 • Здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного

розвитку села та сільського бюджету, надходженнями та видатками позабюджетних фондів, виконанням рішень ради, подає за результатами рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках – на розгляд ради.

 1.  Постійна комісія з питань    промисловості, енергетики,  транспорту,

зв’язку та інформації, будівництва, розвитку підприємництва, а також з питань обліку, управління та приватизації комунального майна:

          Попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку села, сільського бюджету, вивчає і готує на сесії сільської ради питання щодо :

-         підготовки Регіональної програми розвитку малого підприємництва,

виходячи з проблем та можливостей села;

-         ефективності використання і збереження майна спільної власності

територіальних громад села;

-         статутів (положень) підприємств спільної власності територіальних

 громад села;

-         укладання контрактів з керівниками підприємств, призначення та

звільнення керівників підприємств спільної власності територіальних громад села;

-         вивчає показники виконання програми по галузях, віднесених до

відання комісії, вносить свої пропозиції та робить висновки щодо якості розробки відповідних розділів програми;

-         за дорученням голови, заступника голови сільської ради або з власної

 ініціативи розглядає стан справ у зазначених галузях, готує висновки та необхідні матеріали на сесію;

-         отримує від працівників відділів, управлінь райдержадміністрації,

державної статистики, інших структур виконавчої влади необхідні матеріали, документацію та інформацію, яка забезпечує можливість аналізу у галузях, що віднесені до компетенції комісії;

-         веде облік майна та розглядає питання щодо управління об’єктами

спільної власності територіальних громад села;

-         попередньо розглядає пропозиції щодо створення, реорганізації та

ліквідації підприємств спільної власності територіальних громад села, створення спільних підприємств, до статутних фондів яких передається майно, що є у спільній власності територіальних громад села;

-         розглядає питання щодо надання в оренду цілісних майнових

комплексів;

-         розглядає за дорученням відповідних рад питання про передачу під

 заставу, придбання та відчуження майна об’єктів спільної власності територіальних громад села;

-         здійснює повноваження по управлінню акціями, частками

господарських товариств, що перебувають у спільній власності територіальних громад села;

-         розглядає проект програми приватизації об’єктів спільної власності

територіальних громад села, звіти про виконання цих програм ;

-         здійснює контроль за виконанням рішень ради,   що належать до

компетенції комісії.

 1. Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельних

відносин, екології, охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, соціального розвитку села та житлово-комунального господарства :

-         розглядає за дорученням ради або за власною ініціативою проекти

програми щодо розвитку в селі агропромислового комплексу, земельних відносин, соціального розвитку села, звіти про виконання цих програм;

-         вивчає і готує питання про стан та розвиток агропромислового

комплексу, ефективного використання землі, соціального розвитку села;

-         погоджує відповідно до закону  питання регулювання земельних

відносин;

-         здійснення в межах компетенції координації роботи відповідних

спеціально  уповноважених органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів в селі;

-         визначення переліку природоохоронних заходів, їх фінансування з

Фонду охорони навколишнього природного середовища сільського  бюджету, здійснення загального контролю за використанням цих коштів. Надає з цього приводу висновки і рекомендації;

-         аналізує хід виконання цільових програм з питань житлово-

комунального господарства, надає відповідні висновки та рекомендації;

-         розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань;

-         здійснює контроль за виконанням рішень ради, що належать до

компетенції комісії.

              За дорученням ради або за власною ініціативою розглядає питання :

-         забезпечення реалізації екологічної політики України;

-         про надання дозволу   на    спеціальне    використання    природних

ресурсів сільського значення, а також про скасування такого дозволу;

-         встановлення правил користування водозбірними спорудами,

призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

-         про організацію територій і об’єктів природно заповідного сільського

значення та інших територій, що підлягають особливій   охороні,   внесення пропозицій до відповідних державних органів про  оголошення   природних об’єктів, що мають екологічну цінність, об’єктами, які охороняються законом;

-         затвердження, з урахуванням екологічних вимог, проектів планування

і забудови населеного пункту,   генеральні    плани та схеми промислових вузлів;

-         затвердження сільської екологічної програми;

-         контролює  виконання рішень ради  з питань, що належать до

компетенції комісії.

 1. Постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, материнства та

дитинства, культури і туризму, молоді і спорту, соціального захисту населення, гласності  та взаємодії  із засобами масової інформації, політичними партіями, громадськими та ветеранськими  організаціями.

-         попередньо розглядає за дорученнями ради або за власною

ініціативою проекти соціальних програм щодо питань освіти, охорони здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту населення, культури  та туризму, молоді та спорту, вивчає звіти про виконання програм з цих питань;

-         вивчає і готує питання про стан справ в освіті, охороні здоров’я,

материнства, дитинства та соціального захисту населення;

-         здійснює контроль за станом справ з виплатою заробітної плати в цій 

сфері та за виплатою пенсій;

-         за результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує

висновки і рекомендації;

-         здійснює контроль за виконанням рішень ради, що належать до

компетенції комісії;

-         аналізує рівень організації медичного обслуговування населення села;

-         вивчає стан використання коштів сільського  бюджету, спрямованих

на фінансування програм, що стосуються питань висвітлення діяльності сільської ради засобами масової інформації;

-         аналізує стан справ з питань, пов’язаних з гласністю, взаємодією із

засобами масової інформації, політичними партіями та громадськими організаціями, ветеранськими організаціями.

-         контролює  виконання рішень ради, що належать до компетенції

комісії.

Секретар                                                  Г.О.Заболонкова

 

 

КАЇРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Горностаївського району

Херсонської області

Друга сесія  сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 06.11.15                                              №  08

с. Каїри

Про утворення постійної комісії

мандатної, з питань регламенту,

депутатської діяльності та етики,

законності  і правопорядку, місцевого

самоврядування та адміністративно

– територіального устрою

         Керуючись ст. 26, ст.  47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

         1. Утворити постійну  комісію мандатну з питань регламенту,

депутатської діяльності та етики, законності  і правопорядку, місцевого самоврядування та адміністративно – територіального устрою у слідуючому складі:

         Голова комісії:

Куцик Вадим Миколайович  – депутат сільської ради від виборчого округу №  01.

Члени комісії:

Грипа Інна Павлівна - депутат сільської ради від виборчого округу № 02;

         Гончарова Альона Олександрівна - депутат сільської ради від виборчого округу № 14.

                  

Сільський голова                                              А.І.Тарасенко

КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Горностаївського району

Херсонської області

Друга сесія  сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 06.11.15                                               №  09

с. Каїри

Про утворення постійної комісії

з питань планування, бюджету,

фінансів, регіональної економіки

та інвестиційної діяльності

         Керуючись ст. 26, ст.  47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

         1. Утворити постійну  комісію з питань планування, бюджету, фінансів, регіональної економіки та інвестиційної діяльності у слідуючому складі:

         Голова комісії:

Мітіна Наталія Іванівна -  депутат сільської ради від виборчого округу № 10.

Члени комісії:

Горстка Ольга Володимирівна - депутат сільської ради від виборчого округу № 06 ;

Зик Ганна Іванівна –  депутат сільської ради від виборчого округу № 11;

Новак Надія Григорівна -  депутат сільської ради від виборчого округу № 08;

Солодовник Алла Дмитрівна - депутат сільської ради від виборчого округу № 03.

Сільський голова                                              А.І.Тарасенко

КАЇРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Горностаївського району

Херсонської області

Друга сесія  сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 06.11.15                                                 №  10

с. Каїри

Про утворення постійної комісії

з питань освіти, охорони здоров’я,

материнства та дитинства, культури і

туризму, молоді та спорту, праці,

соціального захисту населення, гласності

та взаємодії із засобами масової інформації,

політичними партіями, громадськими

та ветеранськими   організаціями

         Керуючись ст. 26, ст.  47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

         1. Утворити постійну  комісію з питань освіти, охорони здоров’я,

материнства та дитинства, культури і туризму, молоді та спорту, праці, соціального захисту населення, гласності та взаємодії із засобами масової інформації, політичними партіями, громадськими та ветеранськими   організаціями у слідуючому складі:

         Голова комісії:

Новак Надія Григорівна -  депутат сільської ради від виборчого округу № 08.

Члени комісії:

Солодовник Алла Дмитрівна - депутат сільської ради від виборчого округу № 03;

Зарецький Роман Сергійович –  депутат сільської ради від виборчого округу № 05.

Сільський голова                                              А.І.Тарасенко

КАЇРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Горностаївського району

Херсонської області

Друга сесія  сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 06.11.15                                              №  11

с. Каїри

Про утворення постійної комісії

з питань агропромислового комплексу,

земельних відносин, екології, навколишнього

середовища, раціонального використання

природних ресурсів, соціального розвитку

села та житлово – комунального господарства

         Керуючись ст. 26, ст.  47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

         1. Утворити постійну  комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, соціального розвитку села та житлово – комунального господарства у слідуючому складі:

         Голова комісії:

Олексенко Сергій Васильович -  депутат сільської ради від виборчого округу № 12.

Члени комісії:

Гапоненко Василь Миколайович - депутат сільської ради від виборчого округу № 07;

Мітін Олександр Олександрович –  депутат сільської ради від виборчого округу № 09;

Горстка Ольга Володимирівна - депутат сільської ради від виборчого округу № 06;

Куцик Вадим Миколайович  – депутат сільської ради від виборчого округу №  01.

Сільський голова                                              А.І.Тарасенко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Останні новини

Релігійні організації включаються до Єдиного державного Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) з організаційно-правовою формою «825 - релігійна організація». Для релігійних організацій ознака неприбутковості: в старому Реєстрі -«(0013) - релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом»; в новому Реєстрі -«(0035) релігійні організації». Для перенесення релігійної...
Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до контролюючого органу податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п.179.3 ст.179 Податкового кодексу України, далі – ПКУ). Податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу,...
Фізична особа — платник податків може сформувати Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді виключно для отримання інформації про себе. Для формування вищезазначеного запиту доопрацьовано «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання...
Податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю) є орендар. Доходи від надання в оренду нерухомого майна оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок. Податковий агент, який нараховує оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати...

Створено форум...

12.12.2017 | Актуально
55555 Перегляди : 402
З метою спрощення збору інформації про настрої та думки людей з різних питань та їх конструктивне обговорення - на сайті Каїрської громади створено ФОРУМ, який є незалежним ресурсом. Він не є проектом якоїсь політсили або якогось чиновника. Ми сподіваюмось, що наше...
Шановні односельці! Хочу поділитися з Вами своїми думками, пересторогами та щодо процесів,у яких ми всі будемо задіяні як під час виборчого процесу, виборів голови та депутатів ,так і після них. Хочу подякувати усім, хто вірить в мене. Ви даєте мені можливості працювати. Ми з вами...
Газета територіальної громади Єднання зусиль громади для процвітання громади! Газета заснована 18 травня 2010 року _ № 42 (16 8 ) 30 вересня 2017 року Шановні освітяни! З Днем Учителя! Нехай яскрава Зірка Вашої геніальної особистості продовжує зігрівати...
Скоро в с.Каїри ЗАМОВЛЯЙТЕ ВЖЕ ЗАРАЗ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); надання оптимальних рішень для Приватних та Бізнес-клієнтів в будь-якій точці покриття; забезпечення їх виключно безлімітним доступом до мережі з гарантованими показниками швидкості. Для приватних осіб: Назва тарифу Швидкість Абонентська плата (за місяць*) Summer 100 /100...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...
КАЇРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Виконавчий комітет Р І Ш Е Н Н Я від 23.08.17...